רוצים ילדים? רוצים להיכנס להריון? 9 סגולות להיכנס להריון!

בעז"ה תזכו לבנים !

רחל אמנו אמרה ליעקב אבינו הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי, אין משהו המגדיר טוב יותר את ההרגשה הנוראה של זוג הממתין לילדים ועוברת את התקופה הנוראה והקשה יותר מהמילים של רחל אמנו כידוע אין כמו אמא שמבינה את ילדיה, לכן עשינו את מיטב ההשתדלות ולאור הביקוש הרב לסגולות המסוגלות לזכות בפרי בטן ליקטנו עבורכם מהמקורות ומהספרים הקדושים ומגדולי ומאורי הדור סגולות לבנים.

1.סגולה לבנים זכרים - כוס של ברכה מיין דווקא

דבר מסוגל לבנים לברך על כוס של ברכה מיין דווקא, כן מובא בספר באר שבע (פרק ו עמוד מה) שהגר״ח קניבסקי כיבד אברך אחד ממקורביו בזימון בעת שסעד על שולחנו, וביקש הלה לערב את היין במיץ ענבים, שאלו הגר״ח ״וכי אינך רוצה בנים זכרים כנאמר בגמרא מסכת שבועות  שהמבדיל על היין יהיו לו בנים זכרים?״ תמה האברך ״והלא כעת אינו הבדלה?״ השיבו רבינו ״וכי כוס של ברכת המזון גרע?״ ע״כ.

2.הדפסת חידושי תורה – סגולה להיכנס להריון

בספר דרך שיחה (חלק א עמוד נא) הובא שהגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א אמר לכמה אנשים להדפיס חידושי תורה כסגולה לזרע של קיימא, והדבר הועיל. והמקור לזה על פי דברי הגמרא במסכת חולין (דף נט עמוד ב )״קרי אנפשיה מפרי פי איש תשבע בטנו״ (משלי פרק יח פסוק כ), וקאי על דברי תורה ,וכיון שפרי פי איש נקרא על דברי תורה ־ סגולה היא לדבר זה.

3.שילוח הקן - סגולה לזרע בר קיימא

שילוח הקן, זה סגולה לזרע בר קיימא דהרי כתוב במדרש על הפסוק ״ואת הבנים תקח לך״ שסגולה היא לזרע של קיימא וכן הובא בשו״ת מעין אומר (חלק יג פרק א סימן סא) שכן יעץ הראש״ל הגר״ע יוסף זצוק״ל לאדם שמשך שבע שנים לא היו לו ילדים בנישואיו, שישתדל לעשות שילוח הקן. והוסיף הראש״ל ואמר לאשה ״גם את תעזרי לו למצוא קן״.

4.כתיבת ספר תורה - סגולה לבנים

לכתוב ספר תורה סגולה מיוחדת לזכות לזרע בר קיימא, בספר סגולות ישראל (מערכת ב אות לט) סגולה למי שאין לו בנים, יכתוב לו ספר תורה ויועיל לו, ורמז לזה מן התורה שפרדס זה ספר תולדות אדם, היינו שבזכות הספר יזכה לתולדות אדם ואם אין ביכולתו לעשות דבר כזה יקנה ספרים וישאילם לאחרים ללמוד בהם . וסגולה זו, מובא במדרש פ׳ אמור (רפאל המלאך) וכתב בספר אמרי שפר (כלל טז) וז״ל: ״ובעיני ראיתי שאשה אחת נפקדה לשש עשרה שנים אחרי שכתבה ספר תורה (על ידי סופר סת״ם) תיכף במשך חצי שנה אחרי הכתיבה  וילדה זכר״.

5.שינוי השם – סגולה לזרע של קיימא

זרע של קיימא – להוסיף לאיש שם ״חיים״ או לאשה שם ״חיה״ סגולה היא לזרע של קיימא, ובשו״ת חינוך בית יהודה (אבן העזר סימן כ) כתב, ששינוי השם מועיל להפקד בזרע של קיימא, וכן ראוי לעשות, ומה שלא נהגו לשנות את השם לבני זוג חשוכי בנים, משום שעלול להיגרם מזה בושה לבני הזוג.

6.ענווה – סגולה לילדים

זרע של קיימא – המתנהג בענווה ומקטין את עצמו, סגולה שיזכה לזרע של קיימא. ובספר דרך שיחה בשם הגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א (עמוד נ"ב ומקורו בפסוק בפרשת נח (בראשית י־כה) ״ושם אחיו יקטן״ ופירש רש״י ״שהיה עניו ומקטין עצמו, לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו״. ילדים רבים עלולים להביא לידי גאוה, אבל אם הוא עניו יכול להיות לו הרבה.

7.סגולה גדולה לילדים - שתיית מי הערבה

שתיית הערבה מהושענא רבה סגולה גדולה לבנים, מקובל שאם מבשל הערבה של המצווה מחג הסוכות במים עד שמשתנה צבעו לגמרי ושותים בבוקר רביעית ומתפללים, זה סגולה לילדים, שערבה בגמטריא זרע. ויש מוסיפים ואומרים אז מתוך סדר ההושענות את הושענא אדון המושיע וכן הושענא אדם ובהמה וכו, והעיקר שידעו שניהם שהמועיל ביותר הוא תפילה להקדוש ברוך הוא, הביא, לבשל שלפעמים הקדוש ברוך הוא מונע ההריון מפני שמצפה לתפילה מהם. ע״כ. ובספר ׳דרך כוכב מיעקב׳ (לזרע של קיימא, אות כא עמוד 64 ובאות סז עמוד 83 ), הביא כן בשם ספר רפואות תימן (חלק א עמוד 78 ) לעשות מעלי הערבה כמין תה ולשתות במשך חודש ימים. ומספר רפאל המלאך (אות ה) את הערבות של הלולב וכן את הערבות של הושענא רבא בחצי ליטר מים, וימזגו כוס אחד לבעל ואחד לאשה, ולפני התשמיש הראשון שאחר יום ״הושענא רבא״, יאמרו על הכוסות את ההושענא המתחלת ״אדם ובהמה״, וישתו המשקה עם סוכר, ויהיה עמה בלילה ההוא ויפקדו בע״ה. ע״ש.

8.בדיקת מזוזות – סגולה לבנים

כתב הג״ר משה שטרנבוך בשו״ת תשובות והנהגות (חלק ד יורה דעה סימן רג) בסגולות לחשוכי בנים, שצריך לבדוק את המזוזות היטב, ואף שקנה ממומחה, מצוי שחסר דבר קטן שפוסל כגון בתגין וכל שכן קוצו של יו״ד. ויש נוהגין שאפילו שהמזוזות נמצאו כשרות מן הדין, משנים למזוזות מהודרות מאד שנכתבו על ידי סופר מפורסם וירא שמים, ואת המזוזות הקודמות מזכה לאחרים. ע״כ.

9.הסגולה הגדולה לבנים – שמחה

ומצאתי מסופר על בתו של הרב הקדוש רבי שמואל מקאמינקא זצ״ל שהייתה עקרה, נזדמן פעם אחת לעיר קאמינקא הצדיק רבי רפאל מברדש זצ״ל, ורבי שמואל איננו בביתו אז, נמלכה בתו והלכה לצדיק האורח, וביקשה שיברך אותה שתלד. אמר לה הצדיק: ״סגולה לבנים היא שמחה״. כשבא רבי שמואל לביתו סיפרה לו בתו את דברי הצדיק, אמר לה אביה: ״דבר זה למד הצדיק מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים. מן התורה ־ שנאמר (בראשית פרק יח פסוק יב) ״ותצחק שרה״, ואחר כך ילדה את יצחק. ומן הנביאים ־ שנאמר (ישעיהו פרק נד פסוק א) ״רני עקרה״. ומן הכתובים ־ שנאמר (תהילים פרק קיג פסוק ט) ״אם הבנים שמחה״, שאלה הבת: ״כיון ששרה צחקה לשם סגולה, למה זה התרעם הקדוש ברוך הוא עליה? השיב לה אביה: ״סגולה צריכים לעשות רק כשצדיק מבטיח, אבל כשהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטיח אין צורך בסגולות, וזהו חטאה של שרה״. (סיפורי חסדים מהרש״י זוין תורה 38.)

וכן סיפר ה׳אמונת משה׳ מאלכסנדר זצ״ל בשם ה׳ישמח ישראל׳ זצ״ל (תפארת רבותינו דף קיז אורות רבותינו דף פז): שראה פעם אדם חשוך בנים ששימח עצמו מאד בשמחת תורה, ועשה מעשים משונים לכבוד התורה מחמת שמחה. אמר לו דמהא שמצינו במעשה של מיכל בת שאול שבעבור שבזתה בלבה לדוד, על שהיה מרקד לפני ארון האלוקים, נענשה שלא היה לה ולד עד יום מותה. אזי בוודאי מידה טובה מרובה, שמי ששמח ומרקד ומבזה עצמו לכבוד התורה, זוכה לבנים. ולכן קבע ואמר: שזה סגולה לזכות לבנים – לשמוח בכל עוז בשמחת תורה

כמה מילים לסיום

נזכור תמיד שסגולות הם חשובים מאוד ומסייעים מאוד יחד עם זאת נעתיר בתפילה אחד על השני ואחת על השניה כידוע המתפלל בעד חבירו וצריך לאתו הדבר נענה תחילה נזכור תמיד את השני ונרבה אהבה ושלום כך נזכה לברכת הבורא יתברך ברוך מבנים אשר שיעניק לכל עם ישראל זרע ברך השם בקרוב ללא שום צער ומכאוב אמן

השארת תגובה

מאמרים נוספים 

מאמרים

קירבה בתפילה

"תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו" (תהילים קב א) הבעש"ט הק' המשיל משל נפלא ביותר על פסוק זה ואמר כך, משל למה הדבר

קרא עוד »
תפילה בכוונה
מאמרים

תפילה בכוונה

תפילה מיוחדת במינה היה נושא כהן הגדול ביום הכי קדוש ובמקום הכי קדוש בתוך קודש הקודשים, וזוהי לשון התפילה : "שלא יכנסו לפניך תפילת עוברי דרכים"

קרא עוד »
אמונה בתפילה
מאמרים

אמונה בתפילה

תשמע טוב פונה אלי חברי לספסל ביה"כ בחיוך רחב התפילה היום הייתה משהו משהו, הצלחתי להתרכז בקטעים נבחרים, אני מרגיש שעשיתי את זה היום, באותו

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן